+421 45 53 14 111
Org

Lesnícke organizácie

Voľne prístupné zoznamy OLH, OÚ, obhospodarovateľov lesa a poľovníckych org. a iné čerpajúce údaje z databáz informačného systému lesného hospodárstva (ISLH) v správe NLC Zvolen. Údaje sú poskytované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov