ForestPortal » Blog » Výzva na predkladanie projektov pre podopatrenie 8.3, činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch
+421 45 53 14 111

Výzva na predkladanie projektov pre podopatrenie 8.3, činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Vážení obhospodarovatelia lesa dovoľujeme si Vás upozorniť, že Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 26. 06. 2024 zverejnila na svojej webovej stránke v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov výzvu (Výzva č. 73/PRV/2024) na predkladanie projektov pre Podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch.Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 30 miliónov EUR.

Bližšie informácie môžete nájsť na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.  

Tak ako pri všetkých lesníckych projektových výzvach, aj v prípade tejto výzvy by mal obhospodarovateľom a vlastníkom lesa zásadným spôsobom uľahčiť proces uchádzania sa o nenávratný finančný príspevok vzorový projekt s vybranými prílohami pre podopatrenie 8.3, činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch, vypracovaný pre predchádzajúcu výzvu č. 62/PRV/2022. Predmetný vzorový projekt a informácie o technickej podpore zo strany Národného lesníckeho centra nájdete na webovej stránke NLC a na stránke ForestPortal.