ForestPortal » Blog » Pripravuje sa ďalšia podpora investícií do zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch
+421 45 53 14 111

Pripravuje sa ďalšia podpora investícií do zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo aktualizáciu č. 3 (verzia 4) Indikatívneho harmonogramu výziev Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 na rok 2024. V tejto súvislosti pripravuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v blízkom čase vyhlásenie výzvy pre podopatrenie 8.3 “Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami” – činnosť: „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch“. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je až 30 miliónov EUR.

Bližšie informácie môžete nájsť na stránke MPRV SR

https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-prv-sr-2014-2022-na-rok-2024-aktualizacia-c-3-verzia-4/1185-43-1185-19223/