ForestPortal » Blog » Blížiaci sa termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola na investície do lesnej techniky
+421 45 53 14 111

Blížiaci sa termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola na investície do lesnej techniky

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola v rámci výzvy č. 70/PRV/2023, kde sú oprávnenými žiadateľmi okrem obhospodarovateľov neštátnych lesov aj subjekty poskytujúce služby v lesníctve vrátane poskytovateľov služieb predmetom ktorých je vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy alebo výkon činnosti odborného lesného hospodára je plánované na 31. 5. 2024. S ohľadom na výšku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve až 40 mil. EUR verejných zdrojov, majú oprávnení žiadatelia jedinečnú možnosť sa nie len uchádzať o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ, ale aj  reálnu šancu byť zároveň aj úspešní.

Oprávnenými nákladmi sú náklady na investície uvedené výlučne v Katalógu cien vybraných druhov lesnej techniky a prídavných zariadení. Katalóg prostredníctvom kritérií stanovených žiadateľom určí katalógovú cenu pre vybranú lesnú techniku, oprávnenú obstarať v rámci výzvy.

„Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky  zverejnilo pre žiadateľov vzorový projekt na svojej webovej stránke a informácie o technickej podpore na stránke ForestPortálu. Zároveň poskytuje bezodplatnú poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov, vlastníkov lesov a subjekty poskytujúce služby v lesníctve.

Viac informácií o výzve môžete nájsť na stránke PPA.