ForestPortal » 8. ministerská konferencia, Bratislava 2021
+421 45 53 14 111

8. ministerská konferencia, Bratislava 2021

The Future We Want: The Forests We Need – 8. ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe

Medzivládny samit sa uskutočnil pod heslom „Budúcnosť, ktorú chceme: Lesy, ktoré potrebujeme“ a bol zameraný na prijatie politických záväzkov signatárskych krajín a Európskej únie týkajúcich sa strategického rámca a opatrení smerujúcich k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov v Európe pre nasledujúce desaťročie.

8. ministerská konferencia bola plánovaná na október 2020, neskôr bola kvôli pandémii COVID 19 odsunutá. Keďže sa očakávalo, že nariadenia a obmedzenia týkajúce sa pandémie budú ovplyvňovať prácu medzinárodnej komunity aj v prvej polovici roku 2021, ministerská konferencia sa konala vo virtuálnom formáte v dňoch 14. a 15. apríla 2021.

Bratislava Ministerial Declaration “The Future We Want: The Forests We Need” – Bratislavská ministerská deklarácia „Budúcnosť, ktorú chceme: Lesy, ktoré potrebujeme“ (slovenský preklad)

Bratislava Ministerial Resolution (Adapting pan-European Forests to Climate Change) – Bratislavská ministerská rezolúcia (Adaptácia pan-Európskych lesov na zmenu klímy) – slovenský preklad

Conference proceedings – Záznam konferencie 

(Informácia o organizácii, priebehu a výsledkoch 8. konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe  v slovenskom jazyku)

Concept note – Ministerial Roundtable 1: Adapting forests to changing climate – Koncepčná poznámka – Ministerský okrúhly stôl 1: Prispôsobenie meniacej sa klíme 

Concept note – Ministerial Roundtable 2: Sustainable forest management – our joint answer to the vision of sustainable development – Koncepčná poznámka – Ministerský okrúhly stôl 2: Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov – naša spoločná odpoveď na víziu trvalo udržateľného rozvoja