+421 45 53 14 111
file

Národný lesnícky program Slovenskej republiky (NLP SR)

Národný lesnícky program predstavuje strategický národný dokument, prostredníctvom ktorého štát realizuje svoje zámery v oblasti lesníckej politiky.  

Vypracovanie národných lesníckych programov vyplýva z medzinárodných dohôd, na ktorých realizácii sa SR podieľa. Medzinárodná diskusia o národných lesníckych programoch (NLP) začala v roku 1992 na Konferencii Organizácie spojených národov (OSN) o životnom prostredí a rozvoji. Ďalej pokračovala pod záštitou Medzivládneho panelu o lesoch (IPF), Medzivládneho fóra o lesoch (IFF) a v súčasnosti má významné postavenie v programe Fóra OSN o lesoch (UNFF). 

V európskom kontexte sa na Ministerskej konferencii o ochrane lesov Európy (FOREST EUROPE) konanej vo Viedni v roku 2003 v rezolúcii V1 dohodol spoločný prístup európskych krajín k národným lesníckym programom. 

V súčasnosti sa koncepcia NLP stala dôležitým nástrojom na dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov spôsobom, ktorý rešpektuje národnú suverenitu a je v súlade so špecifickými národnými podmienkami.  

Na Slovensku už v roku 2004 vtedajšie ministerstvo pôdohospodárstva iniciovalo proces vypracovania prvého Národného lesníckeho programu, ktorý bol schválený v roku 2007. Jeho plnenie bolo spresnené Akčným plánom Národného lesníckeho programu SR na roky 2007-2013. Po vyhodnotení plnenia jeho opatrení boli aktualizované rámcové ciele NLP SR na obdobie rokov 2014-2020 a bol prijatý ďalší Akčný plán NLP SR na roky 2014-2020. 

Nový Národný lesnícky program SR na obdobie 2022-2030 sa nachádza v štádiu prípravy.

Súvisiace dokumenty: