+421 45 53 14 111
file

Fórum OSN o lesoch

United Nations Forum on Forests – UNFF patrí k rozhodujúcim globálnym lesníckym procesom. Má charakter medzinárodnej iniciatívy a zakladá sa na princípoch platných pre trvalé alebo dočasné orgány OSN. Jeho činnosť vychádza zo záverov prijatých na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji. UNFF vzniklo rezolúciou Resolution 2000/35 ECOSOC ( Economic and Social Council of the United Nations) v októbri 2000 ako nástupca Medzivládneho panelu o lesoch (Intergovernmental Panel on Forests – IPF) a Medzivládneho fóra o lesoch (Intergovernmental Forum on Forests – IFF), vychádzajúcich z Deklarácie Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji (Rio Declaration), Zásad lesníctva ( Forest Principles) a Kapitoly 11 Agendy 21.

UNFF má univerzálne členstvo a pozostáva zo všetkých členských štátov OSN a špecializovaných organizácií.

Hlavným cieľom UNFF je podpora obhospodarovania, ochrany a trvalo udržateľného rozvoja všetkých typov lesov na planéte Zem. Pre dosiahnutie uvedeného cieľa bolo identifikovaných 6 hlavných funkcií fóra:

  1. Podpora implementácie medzinárodných záväzkov súvisiacich s lesmi, najmä „IPF/IFF Proposals for Action“;
  2. Poskytnutie medzinárodného fóra pre ďalšiu tvorbu a rozvoj politík a dialóg medzi vládami jednotlivých krajín, medzinárodnými organizáciami a hlavnými záujmovými skupinami identifikovanými v Agende 21, s cieľom podpory všeobecného pochopenia konceptu TUOL a riešenia problémových oblastí a aktuálnych prioritných otázok súvisiacich s lesmi, a to holistickým, komplexným a integrovaným spôsobom;
  3. Podpora spolupráce a koordinácie politík a programov pri riešení otázok dotýkajúcich sa lesov;
  4. Podpora medzinárodnej spolupráce a spolupráce medzi sektormi na národnej, regionálnej a globálnej úrovni;
  5. Monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ o dosiahnutom pokroku;
  6. Posilnenie politických záväzkov vo vzťahu k obhospodarovaniu, ochrane a trvalo udržateľnému rozvoju všetkých typov lesov.
Prelomovým sa stalo Šieste zasadnutie UNFF vo februári 2006, na ktorom členské štáty dosiahli konsenzus v otázke tzv. „globálnych cieľov pre lesy“ a troch dodatočných hlavných funkcií fóra:
  1. Odvrátiť úbytok výmery lesov na celom svete prostredníctvom TUOL, vrátane ochrany, obnovy, zalesňovania plôch bez lesov a obnovy lesov zalesňovaním, a zvýšiť úsilie pri predchádzaní degradácii lesov.
  2. Zvýšiť hodnotu ekonomických, sociálnych a environmentálnych úžitkov z lesov, vrátane zlepšenia živobytia ľudí závislých na lesoch.
  3. Významne zvýšiť výmeru chránených lesov na celom svete a výmeru ostatných lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom; zároveň zvýšiť podiel lesných produktov pochádzajúcich z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.
  4. Odvrátiť nežiaduci pokles oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) určenej pre TUOL a vo výrazne väčšom objeme mobilizovať nové a dodatočné finančné prostriedky zo všetkých zdrojov s cieľom implementácie TUOL.

Historickým sa stalo 7. zasadnutie UNFF v apríli 2007, ktoré prijalo návrh textu právne nezáväzného nástroja pre všetky typy lesov (Non-Legally Binding Instrument on All Types of ForestsNLBI), ktorý bol 17. 12. 2007 prijatý Valným zhromaždením OSN. Šlo o prvý konsenzus na globálnej úrovni v otázke spoločného prístupu k TUOL. Diskusie a formálne negociácie prebiehali od roku 1992.

 V roku 2017 prijalo Valné zhromaždenie OSN Strategický plán OSN pre lesy 2017-2030, ktorý poskytuje globálny rámec pre akcie na všetkých úrovniach podporujúce trvalo udržateľné obhospodarovanie všetkých typov lesov a stromov mimo lesa a zastavenie odlesňovania a degradácie lesov. Jadrom Strategického plánu je šesť Globálnych cieľov pre lesy a 26 súvisiacich cieľov, ktoré majú byť, dobrovoľne a všeobecne, dosiahnuté do roku 2030. Tieto ciele sú v súlade s cieľmi Medzinárodnej dohody o lesoch a prispievajú k pokroku v dosahovaní Cieľov udržateľného rozvoja, Aiči cieľov v oblasti biodiverzity, Parížskej dohody prijatej v rámci Rámcového dohovoru OSN o klimatickej zmene a ďalších medzinárodných záväzkov a procesov vzťahujúcich sa k lesom.

 
 V roku