ForestPortal » Odborná sekcia I. » Lesnícka politika a legislatíva » Národná » Ďalšia súvisiaca legislatíva
+421 45 53 14 111
file

Ďalšia súvisiaca legislatíva a stratégie

 • Uznesenie vlády SR č. 291/2007  – Program rozvoja vidieka 2007-2013
 • Uznesenie vlády SR č. 632/2005 – Stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku  2013
 • Uznesenie vlády SR č. 130 /2008 – Akčný plán využívania biomasy na roky 2008-2013
 • Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja
 • Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010
 • Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie
 • Národný program rozvoja biopalív
 • Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR
 • Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2015
 • Legislatíva krízového manažmentu Slovenskej republiky
 • Stratégia ZMOS v oblasti protipovodňovej prevencie a ochrany územia miest a obcí pred povodňami