ForestPortal » Blog No Sidebar
+421 45 53 14 111

Výzva na predkladanie projektov pre podopatrenie 8.3, činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Vážení obhospodarovatelia lesa dovoľujeme si Vás upozorniť, že Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 26. 06. 2024 zverejnila na svojej webovej stránke...

Pripravuje sa ďalšia podpora investícií do zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo aktualizáciu č. 3 (verzia 4) Indikatívneho harmonogramu výziev Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 na...

Blížiaci sa termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola na investície do lesnej techniky

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola v rámci výzvy č. 70/PRV/2023, kde sú oprávnenými žiadateľmi okrem obhospodarovateľov neštátnych lesov aj subjekty poskytujúce...

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 12. 04. 2024 zverejnila Výzvu na predkladanie samostatných žiadostí o...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 03. 04. 2024 zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022

Na základe aktualizácie č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022 zo dňa 31.1.2024 pre podopatrenie 4.3 – Investície týkajúce sa infraštruktúry a...

Dôležité upozornenie

V súvislosti s predkladaním záverečnej žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) upozorňujeme žiadateľov, že na rozdiel od ostatných lesníckych podopatrení,...

Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov...

Zverejnenie výzvy č. 70/PRV/2023 pre podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh 

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila vyhlásenie výzvy pre podopatrenie: 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a...

1 2 3 4 5