ForestPortal » Blog » Nové Výzvy č.62/PRV/2022 a č. 63/PRV/2022
+421 45 53 14 111

Nové Výzvy č.62/PRV/2022 a č. 63/PRV/2022

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 26.10.2022 zverejnila výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2022 pre Opatrenie: 8 a Opatrenie: 4

Opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Podopatrenie: 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Výzva č. 62/PRV/2022

a

Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku

Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

Výzva č. 63/PRV/2022