+421 45 53 14 111
ekologia

1. ministerská konferencia, Štrasburg 1990

Prvá ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe sa konala v Štrasburgu (Francúzsko) v decembri 1990. Pod dojmom rastúceho ohrozenia Európskych lesov sa účastníci konferencie zhodli na potrebe ich cezhraničnej ochrany a odsúhlasili Všeobecnú deklaráciu spolu so 6 rezolúciami. Tieto Štrasburgské rezolúcie iniciovali rozsiahlu vedeckú a technickú spoluprácu v rámci Európy. Navyše, Štrasburgská konferencia bola významným krokom k započatiu zapracúvania vedeckých poznatkov do politických opatrení zameraných na ochranu lesov v Európe.

GENERAL DECLARATION (Všeobecná deklarácia)

Resolution S1: European Network of Permanent Sample Plots for Monitoring of Forest Ecosystems (Rezolúcia S1: Európska sieť trvalých monitorovacích plôch pre Monitoring lesných ekosystémov) 

Resolution S2: Conservation of Forest Genetic Resources (Rezolúcia S2: Ochrana lesných genetických zdrojov) 

Resolution S3: Decentralized European Data Bank on Forest Fires (Rezolúcia S3: Decentralizovaná európska databanka lesných požiarov)

Resolution S4: Adapting the Management of Mountain Forests to New Environmental Conditions (Rezolúcia S4: Prispôsobenie obhospodarovania horských lesov novým podmienkam prostredia) 

Resolution S5: Expansion of the EUROSILVA Network of Research on Tree Physiology (Rezolúcia S5: Rozširovanie siete EUROSILVA zameranej na výskum fyziológie stromov)
Annex: EUROSILVA – Main Current Topics (Príloha: EUROSILVA – Hlavné súčasné témy)

Resolution S6: European Network for Research into Forest Ecosystems (Rezolúcia S6: Európska sieť pre výskum lesných ekosystémov )

Follow-up and Continuation of Works Begun at the Strasbourg Conference (Následné kroky a pokračovanie prác započatých na Štasburgskej konferencii)