ForestPortal » Odborná sekcia I. » Poľovníctvo » Manažment poľovnej zveri
+421 45 53 14 111
deer2

Manažment poľovnej zveri

Foto:Ing. Peter Kaštier

Informačný systém v poľovníctve a poľovnícke plánovanie

Poľovnícke plánovanie

Poľovnícke plánovanie obsahuje
  1. koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike,
  2. koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách,
  3. výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri na obdobie 10 rokov,
  4. ročné plány poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri.

Poľovnícke plány musia zabezpečiť trvale udržateľné obhospodarovanie a využívanie zveri, ochranu a zachovanie jej genofondu a zachovanie biodiverzity. Musia sa zostavovať tak, aby rešpektovali potrebu ochrany prírody a krajiny, potrebu ochrany poľnohospodárskej výroby a lesnej výroby pred škodami spôsobenými zverou a zabezpečovali ochranu zdravia a bezpečnosti obyvateľov Slovenskej republiky.

 

Koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike zabezpečuje ministerstvo v spolupráci s komorou a schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

Koncepciu chovu zveri v poľovných oblastiach zabezpečuje a schvaľuje príslušný okresný úrad podľa návrhu poradného zboru.

Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia zabezpečuje užívateľ poľovného revíru prostredníctvom odborne spôsobilej právnickej osoby alebo fyzickej osoby a schvaľuje ho okresný úrad na návrh chovateľskej rady príslušného chovateľského celku.

Ročný plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri
  1. vypracúva a predkladá na schválenie okresnému úradu užívateľ poľovného revíru,
  2. musí zohľadňovať chovateľské ciele určené vo výhľadovom pláne poľovníckeho hospodárenia,
  3. schvaľuje na základe stanoviska chovateľskej rady, okresný úrad.

Schválený plán poľovníckeho hospodárenia je pre užívateľa poľovného revíru záväzný. Plnenie tohto plánu sleduje poradný zbor a chovateľská rada a kontroluje podľa pôsobnosti okresný úrad.

Okresný úrad môže zmeniť počas plánovaného obdobia plán poľovníckeho hospodárenia najmä v dôsledku vzniku škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo lesných kultúrach zverou alebo v dôsledku veterinárnych nákaz alebo živelných pohrôm alebo pri poklese stavu zveri alebo pri premnožení zveri.

Okresný úrad je oprávnený kontrolovať správnosť zostavovania plánu, reálnosť jeho plnenia a vyžadovať odstránenie zistených nedostatkov v určenom termíne.

Poľovnícka štatistika a informačný systém v poľovníctve

Spracovanie poľovníckej štatistiky je v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Štatistický výkaz zostavujú užívatelia všetkých poľovných revírov v SR. Zber a kontrolu výkazov zabezpečujú Okresné úrady. Samotné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov poľovníckej štatistiky zabezpečuje Národné lesnícke centrum.

Štatistický výkaz zostavujú užívatelia poľovných revírov na základe údajov prvotnej poľovníckej evidencie (príloh vykonávacej vyhlášky 344/2009 k zákonu o Poľovníctve v znení neskorších predpisov), čiže predstavuje oficiálne údaje o výsledkoch a stave poľovníckeho hospodárenia v jednotlivých poľovných revíroch, okresoch a krajoch Slovenska. Pri spracovaní výsledkov poľovníckej štatistiky sa vychádza z inventarizácie poľovných revírov, preto je veľmi dôležité, aby Okresné úrady každoročne pri zasielaní štatistických výkazov informovali o prípadných zmenách v usporiadaní poľovných revírov. Presná evidencia poľovných revírov je základom komplexného spracovania štatistických podkladov zo všetkých poľovných revírov Slovenska.

Výsledky poľovníckej štatistiky poskytujú veľmi dôležité údaje o tendenciách vývoja a zmien, ktoré slúžia hlavne pre potreby riadenia a rozvoja poľovníctva na Slovensku. Získavajú sa tiež veľmi cenné údaje o rozšírení a areáloch jednotlivých druhov zveri, údaje o ich vzájomných vzťahoch a vývoji.

Poľovnícky geografický informačný systém 

Efektívna správa riadiacich procesov vyžaduje zavádzanie nových trendov informačno komunikačných technológií (IKT). Aj preto bol v roku 2008 spustený projekt Poľovnícky GIS, ktorý mal byť nástrojom, pomáhajúcim pracovníkom štátnej správy na úseku poľovníctva v rozhodovacom procese. Pozostával z centrálnej uloženej geografickej bázy údajov publikovanej cez webové služby. Od roku 2013 je všetka poľovnícka agenda štátnej správy sústredená do webovej aplikácie LGIS a pôvodný Poľovnícky GIS bol odstavený. V LGISe štátna správa LH vedie registre poľovníckych organizácií, revírov, užívateľov poľovných revírov a poľovníckej stráže. Taktiež má prístupné údaje z poľovníckej štatistiky na rôznych úrovniach. Od roku 2018 majú užívatelia poľovných revírov možnosť odovzdávať Ročný výkaz poľovníckej štatistiky (Poľov MPRV SR 12-01) aj v elektronickej podobe. Pre uľahčenie predpísanej evidencie a výkazníctva bola pre potreby poľovníckych hospodárov a pracovníkov štátnej správy vyvinutá aplikácia POLOVSTAT, ktorá umožňuje okrem iného aj prenos všetkých zaznamenaných údajov priamo do Ročného výkazu. Ďalší vývoj aplikácie by mal užívateľom poľovných revírov priniesť možnosť vypĺňať všetky predpísané druhy tlačív odovzdávaných na okresný úrad. To do budúcna prinesie zrýchlenie celého procesu zberu a spracovania údajov a zároveň získame možnosť výstupné údaje prezentovať oveľa zaujímavejším a názornejším spôsobom.

Poľovnícke plánovanie

Postup a zásady plánovania chovu jednotlivých druhov zveri sú uvedené vo vykonávacej vyhláške č. 344/2009 k zákonu o Poľovníctve v znení neskorších predpisov