ForestPortal » Odborná sekcia I. » Poľovníctvo » Poľovné hospodárstvo na Slovensku
+421 45 53 14 111
deer2

Poľovné hospodárstvo na Slovensku

Foto:Ing. Peter Kaštier

Poľovná plocha

Poľovná plocha Na území Slovenska možno právo poľovníctva vykonávať len na poľovných pozemkoch, ktoré príslušný okresný úrad uznal za poľovný revír. Právo poľovníctva patrí vlastníkovi pozemku a vykonávať ho možno len podľa zákona o poľovníctve a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Na Slovensku bolo v roku 2021 evidovaných 1 884 poľovných revírov. Z toho bolo 47 samostatných zverníc a 24 samostatných bažantníc. Okrem toho sa vykázalo v rámci poľovných revírov 62 uznaných zverníc (nie sú samostatnými poľovnými revírmi) a 37 uznaných bažantníc. Priemerná výmera poľovných revírov v roku 2021 bola 2 365,63 ha. Najväčšiu priemernú výmeru 7 185 ha dosahujú vyhradené poľovné revíry. Druhú najväčšiu priemernú výmeru 6 193 ha majú revíry ostatných štátnych organizácií a to hlavne vďaka revírom Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. Režijné revíry Lesov SR, š.p. majú priemernú výmeru 3 379 ha. Revíry uvedených kategórií môžeme vďaka ich veľkosti považovať naďalej za oporné prvky chovu raticovej zveri takmer vo všetkých poľovných oblastiach. Najnižšiu priemernú výmeru dosahuje kategória ostatné prenajaté revíry (2 143 ha) a takmer zhodne aj revíry v kategóriách réžijné revíry neštátnych subjektov ( 2 404 ha) a prenajaté revíry SPZ (2 256 ha). Celková výmera poľovnej plochy je 4 454 966 ha. Poľnohospodárskych plôch je 2 332 tis. ha, lesných plôch 1 985 tis. ha (lesnatosť približne 44,6 %), vodných plôch 49,2 tis. ha a výmera iných pozemkov je 88 tis. ha. Výmera poľovnej plochy v jednotlivých rokoch osciluje v závislosti na upresňovaní a zmenách výmer poľovných revírov v procese ich tvorby, uznávania a revízií. 

Poľovnícka rajonizácia chovu zveri 

Pod poľovníckou rajonizáciou rozumieme rozdelenie poľovnej plochy Slovenska na poľovné oblasti tj. orograficko-ekologické plošné celky so zreteľom na plošné rozmiestnenie plánovaných kmeňových stavov hlavných druhov poľovnej zveri. Poľovnú oblasť tvorí rozsiahle ucelené územie s vhodnými prírodnými podmienkami pre príslušný hlavný druh zveri spravidla zhodné s orografickými celkami. Poľovné oblasti sú základné jednotky poľovníckeho plánovania a rozdeľujeme ich do troch kategórií. Poľovné oblasti pre

  • jeleniu zver
  • srnčiu zver 
  • malú zver (zajac, bažant, jarabica)

Okrem poľovných oblastí máme ešte poľovné podoblasti a poľovné lokality (pre danieliu a mufloniu zver). Takéto cieľavedomé plošné rozčlenenie poľovnej plochy Slovenska bolo urobené pre čo najlepšie rozmiestnenia jednotlivých druhov poľovnej zveri ale aj v záujme úspešného rozvoja lesného a poľného hospodárstva. Bonitácia poľovných revírov Bonitácia poľovných revírov je základným postupom pre stanovenie únosného počtu, t.j. normovaných kmeňových stavov (NKS) jednotlivých druhov poľovnej zveri a zaradenie poľovného revíru do akostnej triedy. Lesné poľovné revíry – zaraďujú sa do akostných tried na základe skupín lesných typov. Poľné poľovné revíry – zaraďujú sa do akostných tried na základe príslušnosti do agroklimatických regiónov