+421 45 53 14 111
deer2

Právne predpisy o poľovníctve a jeho riadenie

Foto: Ing. Peter Kaštier

V súčasnosti je platný zákon zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov ( novela zákona č. 115/2013 )

Tento zákon upravuje:

 • podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prirodzených biotopov,
 • uznávanie, zmeny a využitie poľovných revírov,
 • poľovnícke hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu,
 • ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri a pôsobnosť poľovníckej stráže,
 • vznik, registráciu a zánik poľovníckej organizácie,
 • organizáciu, postavenie a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory,
 • podmienky na lov a zužitkovanie zveri,
 • náhradu škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri,
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva a štátny dozor v poľovníctve,
 • zodpovednosť za porušenie ustanovených povinností.

K zákonu o poľovníctve bola vydaná Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Vyhláška MP SR č. 344/2009 PDF  v znení neskorších predpisov ( Vyhláška MP RV SR č.125/2012 PDF​Vyhláška MP RV SR č. 489/213 PDF) podrobne stanovuje zásady praktického výkonu poľovníctva v najdôležitejších okruhoch poľovníckej činnosti. Rieši obsah projektov samostatných a uznaných bažantníc, zaraďovanie poľovných revírov do kvalitatívnych tried, evidenciu zmlúv vlastníkov, poľovné oblasti a lokality a chovateľské prehliadky trofejí. Spracováva problematiku poľovníckych zariadení a starostlivosti o zver, poľovníckej stráže, poľovníckeho plánovania, evidencie, dokumentácie a štatistiky. V zásadách plánovania chovu raticovej zveri ráta s čiastočnou zmenou počtu vekových tried niektorých druhov raticovej zveri alebo zmenou plánovanej vekovej štruktúry. Určuje podmienky organizovania poľovníckych skúšok, vydávanie poľovných lístkov, čas, spôsob a podmienky lovu zveri, osobitné spôsoby lovu, skúšky a kvalifikáciu poľovne upotrebiteľných psov, problematiku značiek a evidencie pôvodu raticovej zveri. Prijatím zákona o poľovníctve bola zároveň ustanovená aj Slovenská poľovnícka komora.

Riadenie poľovníctva, štátna správa a jej orgány

Orgánmi štátnej správy na úseku poľovníctva sú:

 1. ministerstvo,
 2. okresné úrady, odbory opravných prostriedkov – referáty pôdohospodárstva,
 3. okresné úrady, pozemkové a lesné odbory.

Štátnu správu na úseku poľovníctva v lesoch patriacich do vojenských obvodov a v lesoch, ktoré sú potrebné na zebezpečenie úloh obrany štátu vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Presné stanovenie právomoci jednotlivých orgánov štátnej správy je určené v zákone o poľovníctve (§ 72, § 73, § 74) v znení neskorších predpisov