+421 45 53 14 111

Lesná pedagogika

Cieľom kurzu je prostredníctvom poznatkov z vývinovej a pedagogickej psychológie, pedagogiky, didaktiky a praktických tréningov zážitkového vyučovania pripraviť účastníkov na samostatné plánovanie, realizáciu a vyhodnocovanie programu lesnej pedagogiky. Účastníci kurzu získajú počas vzdelávania potrebné vedomosti a zručnosti z oblasti vývinovej psychológie, pedagogiky a didaktiky vyučovania, pedagogickej komunikácie, tvorivej dramatiky, projektového a zážitkového vyučovania, práce s verejnosťou v lesnícke a lesníckej komunikácii a práce s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, ktoré sú potrebné na úspešnú realizáciu aktivít lesnej pedagogiky.

Kurz má 80 hodín a organizačne je
rozčlenený do troch sústredení (3 dni, 3 dni, 2 dni).

Kurz lesnej pedagogiky je
akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, číslo akreditácie:
2257/2017/73/1.

Kurz sa otvára pri počte
minimálne 15 účastníkov.

Miesto realizácie: Zvolen.

Cena kurzu: 550 € bez DPH na 1 účastníka

Prezenčná forma vzdelávania.
Možnosť kombinovanej formy vzdelávanie (online prednášky/prezenčne nácvik praktických zručností a aktivít lesnej pedagogiky).

Kontaktná osoba: Ing. Veronika Jaloviarová, NLC – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

                                       045/5314 268

                                       veronika.jaloviarova@nlcsk.org