ForestPortal » Poradenstvo a vzdelávanie » Ďalšie vzdelávanie » Moderné technológie na zvýšenie efektivity práce s údajmi v lesníckej prvovýrobe
+421 45 53 14 111

Moderné technológie na zvýšenie efektivity práce s údajmi v lesníckej prvovýrobe

Cieľom vzdelávacieho projektu je poskytnúť pracovníkom lesníckej prevádzky základné informácie o získavaní, spracovávaní a manažmente údajov súvisiacich s hospodárskou činnosťou, ako podpora pre efektívne riadenie lesného podniku. Dôraz sa kladie na praktické ukážky súvisiace od evidencie lesníckej výroby až po účtovníctvo

Vzdelávacia aktivita má rozsah 32 hodín a je organizovaná formou 2 sústredení (2+2 dni).

 

Vzdelávanie je financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2022, opatrenie 1. Prenos znalostí a informačné aktivity.

Účastníkovi vzdelávania je hradený účastnícky poplatok, vzdelávacie materiáli, ubytovanie, strava a občerstvenie. Dopravu z/do bydliska si účastník hradí sám.

 

Kontaktná osoba:       Ing. Milan Sarvaš, PhD.,  NLC – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

+421 903 443 464     

milan.sarvas@nlcsk.org