ForestPortal » Poradenstvo a vzdelávanie » Ďalšie vzdelávanie » Odborné vzdelávanie v oblasti biodiverzity, environmentálnych opatrení a vidieckeho cestovného ruchu na príklade modulových aktivít lesnej pedagogiky
+421 45 53 14 111

Odborné vzdelávanie v oblasti biodiverzity, environmentálnych opatrení a vidieckeho cestovného ruchu na príklade modulových aktivít lesnej pedagogiky

Cieľom projektu je odborné vzdelávanie v oblasti biodiverzity, environmentálnych opatrení v lesnom hospodárstve a v oblasti vidieckeho cestovného ruchu na príklade aktivít lesnej pedagogiky.

Odborné vzdelávanie je zamerané na prenos najnovších poznatkov z uvedených oblastí podporených výsledkami výskumu v lesníctve a posilnenie praktických zručností so zameraním na lesnú pedagogiku.

Význam rozvoja vidieckeho cestovného ruchu patrí k dôležitým odvetviam hospodárstva. Dôležitým ukazovateľom je pozitívny vplyv na ekonomicko-sociálny rozvoj regiónov a vytváranie pracovných príležitostí, s čím súvisí rozvoj ľudských zdrojov a odborné vzdelávanie v danej oblasti.

Predmetom projektu je posilnenie vedomostnej základne v oblasti lesnej pedagogiky zamerané na tému biodiverzity, environmentálnych opatrení v lesnom hospodárstve a vidieckeho cestovného ruchu. Projekt je zameraný na odborné vzdelávanie v oblasti biodiverzity, environmentálnych opatrení a vidieckeho cestovného ruchu na príklade modulových aktivít lesnej pedagogiky. V rámci projektu sú plánované 4 vzdelávacie aktivity. Fokusová oblasť P4 Les. Vzdelávacia aktivita je rozdelená na 2 moduly. V prvom module je zahrnuté vzdelávanie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ako nástroja rozvoja regiónov a tvorby pracovných síl na vidieku. V druhom module je zahrnuté vzdelávanie v oblasti posilnenia biodiverzity, preventívnych, ochranných a environmentálnych opatrení v rámci lesného hospodárstva. Súčasťou je exkurzia zameraná na návštevu historického, kultúrneho a prírodného objektu s odborným výkladom sprievodcu a aktivitami lesnej pedagogiky.

 

Kontaktná osoba:       Ing. Dagmar Sélešová,  NLC – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

+421 45 52 02 391      

dagmar.selesova@nlcsk.org