ForestPortal » Poradenstvo a vzdelávanie » Ďalšie vzdelávanie » Realizácia lesníckych opatrení zameraných na aktívnu podporu hlucháňa hôrneho v praxi
+421 45 53 14 111

Realizácia lesníckych opatrení zameraných na aktívnu podporu hlucháňa hôrneho v praxi

Cieľom projektu je poskytnúť účastníkom teoretické a praktické vedomosti v oblasti vytvárania priaznivých životných podmienok pre hlucháňa hôrneho, cez spoločný prienik aktívneho lesníckeho prístupu a záujmov ochrany tohto vzácneho zástupcu našej avifauny.

 

Vzdelávanie je financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2022, opatrenie 1. Prenos znalostí a informačné aktivity.

Vzdelávanie bude zahrňovať komplexné informácie zamerané na špecifické nároky ohrozeného hlucháňa hôrneho, popis nevhodných typov prostredia, negatívne vplývajúce faktory, možnosti aktívnej podpory lokálych populácií, spôsoby modifikácií tradičných lesníckych postupov smerom k hlucháňovi priateľskému manažmentu, možnosti podpory cez dotačné schémy a programy, či previazanosť realizácie opatrení na aktuálne úpravy právnych predpisov. Súčasťou vzdelávania budú aj praktické cvičenia s názornými ukážkami lesných porastov s rôznym časovým odstupom od realizácie opatrení, v rámci ktorých si budú môcť účastníci prehliadnuť spôsob realizácie a stav lesa, ktorý by sa mali snažiť opatreniami dosiahnuť.

V rámci vzdelávacích akcií budú účastníci oboznámení s najnovšími poznatkami výskumu a legislatívnymi zmenami v oblasti ochrany hlucháňa hôrneho, hospodárskej úpravy lesov, zakladania lesov, výchovy a obnovy porastov s dôrazom na aktívne zlepšovanie a cielené rozširovanie jeho biotopu.

Pre účely vzdelávania v rámci tohto projektu boli vytvorené nasledovné publikácie:

Metodický postup na sledovanie vplyvu realizácie opatrení na zlepšovanie životných podmienok pre hlucháňa hôrneho a celkové zlepšovanie biodiverzity prostredia

Možnosti podpory hlucháňa hôrneho cez vybrané lesohospodárske opatrenia

Sprievodca na tematických terénnych okruhoch v záujmových územiach ML Kremnica, s.r.o.

Sprievodca na tematických terénnych okruhoch v záujmových územiach PRO POPULO Poprad, s.r.o.


Kontaktná osoba:   JUDr. Ing. Katarína Golianová, NLC – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

+421 911 236822      

katarina.golianova@nlcsk.org