ForestPortal » Poradenstvo a vzdelávanie » Ďalšie vzdelávanie » Prírode blízke obhospodárenie v lesoch
+421 45 53 14 111

Prírode blízke hospodárenie v lesoch

Cieľom projektu je poskytnúť pracovníkom lesníckej prevádzky teoretické základy a praktické skúsenosti získané prostredníctvom terénnych ukážok v porastoch, ktoré sú dlhodobo formované prírode blízkymi pestovnými postupmi.

 

Zameranie projektu na vzdelávanie konečných prijímateľov v oblasti prírode blízkeho lesného hospodárstva úzko koreluje s druhým strategickým cieľom PRV SR 2014 – 2020, ktorým je udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobenie sa klimatickým zmenám.

Lesy Slovenska sú v ostatnom období v dôsledku postupujúcej klimatickej zmeny vystavované stále väčšiemu tlaku abiotických škodlivých činiteľov, ktorého výsledkom je stúpajúci podiel náhodných ťažieb. Sú to predovšetkým vetrové kalamity, extrémne suchá, ktoré postihujú lesné ekosystémy bez rozdielu drevinového zloženia, stále vo väčšom rozsahu aj listnaté porasty, čo v minulosti bolo len zriedkavé. K tomu, aby si lesné porasty zachovali potrebnú ekologickú stabilitu v meniacich sa podmienkach prostredia, je potrebné postupne meniť zaužívané postupy obhospodarovania lesov metódami prírode blízkeho hospodárenia. Aktuálna novela zákona o lesoch zavádza nový spôsob hospodárenia v lesoch Slovenska, ktorý je zameraný na postupnú zmenu lesa vekových tried na les hrúbkových tried.

V rámci vzdelávacích akcií budú účastníci oboznámení s legislatívnymi zmenami v oblasti hospodárenia v lesoch, s najnovšími poznatkami výskumu a predovšetkým s výsledkami praktickej realizácie v hlavných drevinových zmesiach lesov Slovenska s dôrazom na metódy prírode blízkeho hospodárenia založeného na postupnej zmene lesa vekových tried na les hrúbkových tried.

Pre účely vzdelávania v rámci tohto projektu budú vytvorené nasledovné publikácie:

  • Prírode blízke hospodárenie, predpoklad zachovania ekologickej stability lesov,
  • Prebudova na prírode blízke hospodárenie v dubovo – bukových porastoch, prípadová štúdia
    objekt Pro Silva Duchonka,
  • Prebudova na prírode blízke hospodárenie v smrekových porastoch, prípadová štúdia objekt ProSilva Paráč

Kontaktná osoba:   JUDr. Ing. Katarína Golianová, NLC – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

+421 911 236822      

katarina.golianova@nlcsk.org