ForestPortal » Odborná sekcia I. » Ekonomika lesného hospodárstva » Hlavné makro-ekonomické ukazovatele
+421 45 53 14 111
investment

Hlavné makro-ekonomické ukazovatele

Ekonomika LH je charakterizovaná prostredníctvom postavenia LH v národnom hospodárstve, tržieb a výnosov LH, podpory LH z verejných zdrojov, nákladov LH, intenzity využívania výrobných faktorov a hospodárskeho výsledku, ekonomických nástrojov, investičného rozvoja, sociálno-ekonomických informácií a pracovnej sily v LH.

Na základe uvedených hlavných hospodárskych a finančných ukazovateľov LH SR za rok 2012 možno konštatovať, že:

  • V európskom meradle je LH na Slovensku konkurencie schopným odvetvím v oblasti trhových produktov, verejnoprospešných funkcií lesa a know how. Naďalej treba intenzívne presadzovať princípy ekologicko-ekonomickej udržateľnosti a zvyšovanie efektívnosti LH.
  • Pokračoval priaznivý trend v spracovaní a likvidácii následkov podkôrnikovej kalamity v ihličnatých porastoch.
  • Znižovaním podielu náhodných ihličnatých ťažieb bol znížený aj celkový objem ťažby. Tento trend spôsobil zhoršenie ekonomickej situácie obhospodarovateľov lesov – zníženie dodávok dreva a následný pokles tržieb za drevo a hospodárskeho výsledku.