+421 45 53 14 111
investment

Sociálno-ekonomické informácie a pracovná sila v LH

1.Štruktúra zamestnancov

Odvetvie „Lesníctvo a ťažba dreva“ spolu s odvetviami „Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku“ a „Výroba papiera a papierových výrobkov“ mali spolu 38,6 tis. zamestnancov. Z toho v lesníctve bolo zamestnaných 30 % osôb.
 
Tabuľka: Štruktúra zamestnancov podľa odvetví v tisíckach osôb
 
Odvetvie
Lesníctvo a ťažba dreva
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku
Výroba papiera a papierových výrobkov
Zamestnanci
11,6
19,4
7,6
Prameň: ŠÚ SR
 
Tabuľka: Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v roku 2012 (k 31.12.2012)
Kraj
Lesníctvo a ťažba dreva
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku
Výroba papiera a papierových výrobkov
Výroba nábytku
Spolu
Bratislavský
14
36
10
35
95
Trnavský
50
124
42
270
486
Trenčiansky
182
262
13
199
656
Nitriansky
100
288
149
293
830
Žilinský
304
875
124
247
1 550
Banskobystrický
931
787
46
262
2 026
Prešovský
937
1 068
61
172
2 238
Košický
634
318
73
119
1 144
Spolu
3 152
3 758
518
1 597
9 025
Prameň: ÚPSVaR
 
Tabuľka: Pracujúci v lesnom hospodárstve v roku 2012 v tisíckach osôb
Kategória pracujúcich
ženy
muži
Spolu
Pracujúci spolu
3,8
16,4
20,2
  – z toho zamestnanci
3,0
8,6
11,6
    – z toho podľa charakteru práce
stála práca
2,3
8,1
10,4
dočasná práca
0,7
0,5
1,2
Prameň: ŠÚ SR
 
V porovnaní s rokom 2011 stúpol počet zamestnancov v lesnom hospodárstve SR v roku 2012 o 16 %, pričom počet žien stúpol o 190 % (v kategórii stredoškolsky vzdelaných o 250 %), počet mužov klesol o 3,3 %. Počet zamestnancov so základným vzdelaním vzrástol v roku 2012 o 0,2 %, pričom v tejto kategórii neboli žiadni muži. Počet stredoškolákov vzrástol medziročne o 2,9 %, v nich podiel žien vzrástol o 14,5 % a o rovnaké percento klesol podiel mužov. Počet vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov klesol medziročne o 3,1 %, v nich podiel žien vzrástol o 0,8 % a o rovnaké percento klesol podiel mužov.
 

Tabuľka: Vzdelanostná a rodová štruktúra zamestnancov v lesnom hospodárstve SR (tis. osôb)

Vzdelanie
2010
2011
2012
spolu
ženy
muži
spolu
ženy
muži
spolu
ženy
muži
Základné
1,3
0,6
0,7
0,5
0,2
0,3
0,6
0,6
Stredoškolské
7,7
1,1
6,6
7,9
0,6
7,3
9,5
2,1
7,4
Vysokoškolské
1,1
0,3
0,8
1,6
0,2
1,4
1,5
0,2
1,3
Prameň: ŠÚ SR
 

Tabuľka: Štruktúra zamestnancov v lesnom hospodárstve SR podľa vzdelania (%)

Vzdelanie
2010
2011
2012
spolu
ženy
muži
spolu
ženy
muži
spolu
ženy
muži
Základné
12,9
30,0
8,6
5,0
20,0
3,3
5,2
5,2
Stredoškolské
76,2
55,0
81,5
79,0
60,0
81,1
81,9
18,1
63,8
Vysokoškolské
10,9
15,0
9,9
16,0
20,0
15,6
12,9
1,7
11,2
Prameň: ŠÚ SR
 
V porovnaní s minulým rokom došlo k malému zvýšeniu priemerného mesačného zárobku zamestnancov v lesnom hospodárstve o 1,4 %. Priemerná mesačná mzda v LH bola 862 EUR, čo predstavuje 107,1 % priemernej mzdy v hospodárstve SR.
 

2. Práceneschopnosť a pracovná úrazovosť

LH patrí k odvetviam hospodárstva s vysokou úrazovosťou a chorobnosťou. Tento stav spôsobuje charakter práce v lese, klimatické podmienky pracovísk, terén a vplyv techniky. K najrizikovejším skupinám z hľadiska úrazovosti patria pracovníci v ťažbe, pri sústreďovaní a odvoze dreva.
 

2.1 Práceneschopnosť

Priemerný počet nemocensky poistených osôb v LH sa  roku 2012 znížil oproti roku 2011 o 1,6 %. Počet novohlásených prípadov pracovnej neschopnosti (PN) sa medziročne znížil o 0,9 % a celkový počet kalendárnych dní PN sa medziročne znížil o 0,4 %.
 

Tabuľka: Štruktúra zamestnancov v lesnom hospodárstve SR podľa vzdelania (%)

Priemerný počet nemocensky poistených osôb
Novohlásené prípady pracovnej neschopnosti pre
Kalendárne dni pracovnej
neschopnosti pre
chorobu
pracovné úrazy
ostatné úrazy
spolu
chorobu
pracovné úrazy
ostatné úrazy
spolu
spolu
11 116,012
2 311
90
325
2 726
135 035
7 758
20 043
162 836
– z toho ženy
2 423,974
569
8
21
598
36 266
338
1 777
38 381
Prameň: ŠÚ SR
 

2.2 Pracovná úrazovosť

Vývoj pracovnej úrazovosti odzrkadľuje presun realizácie výrobných lesníckych činností do externého prostredia. Štatistika úrazov Národného inšpektorátu práce (NIP) v neštátnom sektore LH nie je úplná. Úrazy podielnikov pozemkových spoločenstiev a spoluvlastníkov súkromných lesov sa vykazujú ako mimopracovné úrazy, aj keď sa stali pri obhospodarovaní lesa.
Celkový počet pracovných úrazov v lesníctve, evidovaných NIP, sa v roku 2012 udržal na úrovni predchádzajúceho roka. Počet pracovných úrazov vlastných a zamestnancov dodávateľov prác pre lesnícke subjekty, evidovaných referentmi bezpečnosti a ochrany zdravia v štátnych podnikoch lesného hospodárstva je vyšší od údajov NIP o 17 prípadov, resp. o 20 %.
 

Tabuľka: Pracovné úrazy za roky 2010 až 2012

Rok
Pracovné úrazy spolu
v tom:
smrteľné
ťažké
ostatné
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
2010
75
2
1
65
7
2011
86
1
3
75
7
2012
85
4
73
8

Prameň: Národný inšpektorát práce

 

Tabuľka: Pracovné úrazy evidované v štátnych podnikoch LH SR

Ukazovateľ
Počet úrazov
Úrazy u vlastných zamestnancov celkom
90
   – z toho: smrteľné
                 ťažké
5
Úrazy zaznamenané u dodávateľov celkom
12
   – z toho: smrteľné
3
                 ťažké
8
Celkom
102
   – z toho: smrteľné
3
                  ťažké
13

Prameň: Osobitný zisťovací dotazník NLC, 2013

 
Najčastejšou príčinou ťažkých a smrteľných úrazov sú nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon a používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov. Ako najčastejší zdroj úrazu sa vyskytuje materiál, bremená, predmety a pády osôb.
 

3. Choroby z povolania v LH

V roku 2012 Úrad verejného zdravotníctva SR evidoval v rizikových profesiách v rámci LH celkom 1 281 zamestnancov, z toho 16 žien.
 

Tabuľka: Prehľad zamestnancov v LH exponovaných rizikám poškodenia zdravia v roku 2012

 
Rizikový faktor
Nadmerné vibrácie
Nadmerný hluk
Chemické látky
Dlhodobá nadmerná a jednostranná záťaž
Muži
435
748
17
65
Ženy
3
9
3
1

Prameň: Osobitný zisťovací dotazník NLC, 2013

 
Početnosť novovzniknutých chorôb z povolania zamestnancov v LH vzrástla v roku 2012 oproti predošlému roku o jeden prípad. Počet nových chorôb z vibrácií vzrástol medziročne o 30,8 % pri náraste priemerného počtu rokov vystavenia sa riziku o 8,5 %. Počet nových profesionálnych chorôb z hluku klesol medziročne o 66,7 % pri náraste priemerného počtu rokov vystavenia sa riziku o 70 %. Znepokojivý je vývoj v chorobách z povolania v dôsledku Lymeskej choroby (boreliózy) a jednostranného nadmerného zaťaženia končatín, pri ktorých sa priemerný počet rokov vystavenia sa riziku do vyhlásenia choroby z povolania medziročne skrátil o 30,7 %, resp. o 9,9 %. Vzhľadom na vyššie popísané riziká povolania, prevládajú ochorenia v dôsledku vibrácií, lymskej boreliózy a nadmerného hluku mechanizmov.
 

Tabuľka: Choroby z povolania a iné poškodenia zdravia z práce v LH

Rok
Ukazovatele
Počet chorôb spolu
V tom:
Choroba z vibrácií
Porucha sluchu z hluku
Lymeská choroba
Choroba z jednostranného zaťaženia končatín
Choroby prenosné zo zvierat
28
38
A692
29
26
2011
a
30
13
6
9
2
b
18,2
18,9
16,5
17,6
22,2
2012
a
31
17
2
9
1
2
b
17,6
20,5
28,0
12,2
20,0
5,0
Prameň: Prameň: Národné centrum zdravotníckych informácií
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen
 
Vysvetlivky: a – počet prípadov, b – priemerný počet rokov vystavenia sa riziku
26 – Choroby prenosné zo zvierat na ľudí buď priamo, alebo prostredníctvom prenášačov
28 – Choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou
29 – Choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín
38 – Porucha sluchu z hluku, pri ktorej dosahuje strata sluchu podľa Fowlera pri poškodeniach mladších ako 30 rokov najmenej 40%. Pri poškodených nad 30 rokov sa uvedená hranica každé dva roky zvyšuje o 1% až do dosiahnutia 50 rokov veku poškodeného, odkedy už musí prevyšovať strata sluchu 50%.