ForestPortal » Odborná sekcia I. » Hospodárska úprava lesov » Genofond a reprodukčný materiál
+421 45 53 14 111
HUL

Genofond a reprodukčný materiál

Kontrola reprodukčného materiálu
Kontrolu lesného reprodukčného materiálu (LRM) zabezpečuje najmä NLC prostredníctvom Strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu v zmysle zákona č217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiále.
 
Zdroje lesného reprodukčného materiálu
Základným predpokladom úspešnej umelej obnovy lesa je kvalitný LRM. V zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov možno takýto materiál získavať len z uznaných zdrojov. Za zdroje LRM sa uznávajú: výberové stromy a klony, semenné sady, semenné porasty, uznané porasty fenotypovej kategórie A a B, identifikované zdroje a génové základne. Obvodné lesné úrady, ako orgány štátnej odbornej kontroly rozhodujú v rámci svojej kompetencie podľa zákona 217/2004 Z. z. o zriadení, alebo zrušení zdroja LRM v správnom konaní. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného obvodného lesného úradu, sa zdroje LRM považujú za uznané.
Výberové stromy (VS) sa selektujú podľa ich mimoriadnej kvality, v ostatných rokoch sa dôraz kladie aj na odolnosť proti škodlivým činiteľom. V súčasnosti sa selektujú najmä tzv. „cenné listnáče“ určené na zakladanie nových semenných sadov z týchto drevín.
Semenné sady (SS) sú účelové výsadby na produkciu vysokokvalitného semena, ale tiež na dosiahnutie pravidelnej, bohatej a ľahko dostupnej úrody. V ostatných rokoch dochádza k redukcii SS najmä u smrekovca opadavého a borovice lesnej z dôvodu ich dlhodobého prebytku. Naopak v štádiu zakladania je niekoľko SS „cenných listnáčov“.
Semenné porasty (SP) sú potomstvom populácií lesných drevín mimoriadnej biologickej a hospodárskej hodnoty. Ich výmera sa v ostatných rokoch stabilizovala a nové porasty sa takmer nezakladajú.
 
Počet a výmera výberových stromov, semenných sadov a semenných porastov
Drevina
Výberové stromy
Semenné sady
Semenné porasty
ks
%
počet
ha
%
ha
%
Smrek
252
6,0
3
3,0
1,6
282
36,2
Jedľa
162
3,8
1
2,3
1,2
90
11,6
Borovica
824
19,6
24
56,9
30,5
55
7,1
Smrekovec
892
21,2
37
97,7
52,3
47
6,0
Borovica čierna
32
0,8
3
8,8
4,7
Limba
4
6,3
3,4
Ostatné ihličnaté
320
7,6
1
0,3
0,2
Dub
510
12,1
2
3,0
1,6
120
15,4
Buk
40
0,9
184
23,7
Javor horský
138
3,3
2
1,7
0,9
Jaseň
206
4,9
3
2,8
1,5
Jelša
161
3,8
1
1,0
0,5
Lipa
103
2,4
1
1,5
0,8
Brest horský
142
3,4
1
0,5
0,3
Breza
1
0,4
0,2
Ostatné listnaté
430
10,2
1
0,5
0,3
Spolu
4 212
100
85
186,7
100
778
100
Prameň: Zelená správa 2007
 
Lesné porasty fenotypovej kategórie A a B sa za zdroje LRM uznávajú na základe návrhu obhospodarovateľa lesa. Ich výmera v jednotlivých rokoch mierne kolíše. Obhospodarovatelia lesov uprednostňujú predovšetkým uznané porasty (UP) kategórie B, pri obhospodarovaní ktorých nevznikajú žiadne obmedzenia.
 
Výmera uznaných porastov podľa ich kategórií a druhov drevín
Drevina
Výmera kategórie (ha)
Spolu
A
B
Smrek obyčajný
3 377
15 225
18 602
Jedľa biela
421
3 938
4 359
Borovica sosna
356
2 360
2 716
Smrekovec opadavý
144
902
1 046
Duby
540
7 014
7 554
Buk lesný
2 191
22 597
24 788
Ostatné dreviny
117
948
1 065
Spolu
7 146
52 984
60 130
Prameň: Zelená správa 2007
 
Lesné semenárstvo
Semená lesných drevín spracovávajú a uskladňujú v prevažnej miere Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Semenoles Liptovský Hrádok. Časť zásob obhospodarovateľov lesa je uskladnených formou nájmu skladovacích priestorov. Ďalšiu časť zásob niektorí obhospodarovatelia skladujú priamo vo svojich prevádzkach.
 
Zásoby osiva lesných drevín a ich porovnanie s optimálnymi zásobami
Ukazovateľ
Drevina (kg)
SM
SC
BO
KS
JD
BK
DB
Zásoby v OZ Semenoles
1 220
750
764
73
3 094
43 396
14 514
– z toho nájomné skladovanie
611
140
209
35
30
481
Zásoby u ostatných vlastníkov
460
93
137
9
925
18 745
3 533
Spolu zásoby
1 680
843
901
82
4 019
62 141
18 047
Optimálne zásoby
2 037
1 163
1 591
90
5 580
61 660
neurčené
Rozdiel
-357
-320
-690
-8
-1 561
481
 
Prameň: Zelená správa 2007
 
Lesné škôlky
K 31. decembru 2006 evidovalo Stredisko kontroly LRM 298 držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu s LRM pre fyzické osoby, 142 držiteľov osvedčení pre právnické osoby a 44 držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti pre fyzické osoby prostredníctvom inej fyzickej osoby. O registráciu sadbového materiálu k 31. augustu 2006 požiadalo 166 žiadateľov.
Pokračoval trend poklesu výmery škôlok a ich produkčných plôch v štátnom sektore, kde sa prejavuje reorganizácia škôlkárskej a semenárskej činnosti. Rovnaký trend sa v štátnom sektore prejavuje aj pri produkcii sadeníc. Naopak v neštátnom sektore sa zaznamenal mierny nárast u produkčných plôch lesných škôlok a pri produkcii sadeníc.
 
Vývoj celkovej výmery škôlok, ich produkčnej plochy a produkcie sadeníc
Ukazovateľ
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Celková výmera škôlok (ha)
Štátny sektor
484
600
521
520
485
453
Neštátny sektor
626
198
167
160
138
170
Spolu
1 110
798
688
680
623
623
Produkčná plocha škôlok (ha)
Štátny sektor
329
381
360
350
343
315
Neštátny sektor
435
151
116
119
100
123
Spolu
764
532
476
469
443
438
Produkcia sadeníc (tis. ks)
Štátny sektor
113 802
149 731
120 232
111 582
91 649
85 364
Neštátny sektor
73 895
64 816
50 538
61 027
59 751
67 947
Spolu
187 697
214 547
170 770
172 609
151 400
153 311
Prameň: Zelená správa 2007