+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Hospodárske spôsoby a ich formy

1. Holorubný hospodársky spôsob
Pri tomto hospodárskom spôsobe  sa ťažba vykonáva  systémom holorubov obyčajne širších ako je dosah ekologické vplyvu ťažených porastov na výmere max. 3 ha (maloplošný holorub) resp. 5 ha (veľkoplošný holorub). Účelom ťažby je predovšetkým získať kvalitnú drevnú hmotu. Obnova porastov nasleduje po ťažbe, teda v podmienkach voľných priestranstiev a je v zásade umelá. Týmto spôsobom sa vytvárajú prakticky rovnoveké jednoetážové porasty.
 
Tento spôsob možno uplatniť len na základe lesného hospodárskeho plánu ak obnovu lesa nie je možné dosiahnuť inými hospodárskymi spôsobmi a to v:
  • borovicových lesných porastoch
  • topoľových, vŕbových a agátových lesných porastoch
  • energetických porastoch a lesných plantážach
  • rekonštrukcii lesa
 
Veľkoplošný holorub (max. 5 ha) sa podľa platnej legislatívy uplatňuje:
  • v zdravotne poškodených lesných porastoch
  • v topoľových a vŕbových porastoch
  • v borovicových porastoch na piesočnatých pôdach
  • pri priamych prevodoch výmladkových lesov
  • pri premenách lesných porastov
Plocha po holorube na viatych pieskoch Záhoria, korene a pne sú buldozérom zhrnuté do depónie aby sa uľahčilo zalesnenie
Holoruby pri náhodných ťažbách (po vetrovej kalamite) na stanovištiach ochranného rázu môžu spôsobiť eróziu pôdy (Mlynná, Nízke Tatry)
Fotografie: Ing. Matej SCHWARZ
2. Podrastový hospodársky spôsob
Pri podrastovom spôsobe sa postupne ťažia zrelé stromy v celom poraste alebo v časti porastu tak, aby sa vytvárali vhodné ekologické podmienky pre obnovu využitím vplyvu materského porastu a zároveň sa zlepšila drevná produkcia  a mimoprodukčné funkcie lesov. Obnova vzniká pod clonou materského porastu alebo vedľa neho v dosahu jeho ochrany. Obnovná ťažba sa vykonáva na pomerne malých plochách (< 3 ha) postupne počas obnovnej doby dlhej 10 – 40 rokov. Tento spôsob umožňuje využiť individuálne rastové vlastnosti jednotlivých stromov. Podrastový spôsob sa používa všade tam, kde ešte nezanikla možnosť prirodzenej obnovy a na miestach s nebezpečím erózie alebo zamokrenia.
Kombinácia podrastového a holorubného spôsobu, v hornej časti sú dosadené ihličnany
Les rozpracovaný maloplošným podrastovým spôsobom
Fotografie: Ing. Matej SCHWARZ
3. Výberkový hospodársky spôsob
Pri výberkovom spôsobe sa z porastu vyberajú  jednotlivé stromy resp. skupiny stromov. Tento spôsob je viazaný na dreviny, ktoré sú tolerantné na svetlo. Cieľom je zabezpečiť trvalé, plynulé, bezpečné a proporcionálne vyvážené  dosahovanie produkčných cieľov a plnenie verejnoprospešných funkcií lesov. Výberkové lesy sa vyznačujú rôznovekosťou, výraznou výškovou diferencovanosťou a stabilitou. Zásoba drevnej hmoty je rozložená rovnomerne  na celej ploche porastu. Výberkový spôsob ako forma hospodárenia je najlepším a najbezpečnejším riešením pre ochranné lesy a funkčne integrované lesné hospodárstvo. Vysoká heterogénnosť  (veková, výšková, hrúbková, vývojová, druhová) výberkového lesa je zárukou vyššej ekologickej stability, zdravotnej a statickej odolnosti, malej citlivosti voči škodlivým činiteľom a deštrukčným faktorom prostredia.
 
4. Hospodársky spôsob účelový
Hospodársky spôsob účelový sa uplatňuje najmä v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia. Reguluje sa ním priestorová, veková a drevinová štruktúra lesného porastu a vytvárajú sa priaznivé podmienky na vznik, uvoľnenie a odrastanie prirodzeného zmladenia stanovištne vhodných drevín. Hlavným cieľom je zvýšiť ekologickú stabilitu lesa  a plnenie jeho mimoprodukčných funkcií.
Typické príklady ochranných lesov – okolie Harmanca
Fotografie: Ing. Matej SCHWARZ