ForestPortal » Les pre verejnosť » Informácie o lesoch » Sprievodca lesníckymi výrazmi » „Informačný list“ lesného porastu
+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

"Informačný list" lesného porastu

Údaje o porastoch, ich stave a vývoji sa zisťujú v 10-ročnom cykle pri podrobnom zisťovaní stavu lesa v rámci obnovy programov starostlivosti o les (PSL). Program starostlivosti o les je právne zakotveným nástrojom, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje cieľavedomé a systematické obhospodarovanie lesov bez ohľadu na druh vlastníctva.
 
Podrobné zisťovanie stavu lesa sa v poraste vykonáva pre všetky dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny a etáže.
 
Pri opise porastov sa zisťuje skutočný stav lesa, ktorý sa výstižne vyjadruje pomocou číselných a textových údajov. Tieto charakteristiky sa môžu doplniť slovným opisom stavu porastu.
 
Pri podrobnom zisťovaní stavu lesa sa okrem údajov zistených priamo v teréne, využívajú aj údaje dostupné z predchádzajúceho PSL, vrátane údajov lesnej hospodárskej evidencie, odporúčania a výsledky komplexného zisťovania stavu lesa a ďalších zisťovaní, ako aj ostatné informácie využiteľné pre podrobné plánovanie.
 
Predmetom základného zisťovania a opisovania stavu lesa v poraste sú údaje:
 
1. prevzaté z komplexného zisťovania stavu lesa, prípadne aktualizované:
 • kategória a subkategória lesa
 • lesné typy, hospodársky súbor lesných typov, prevádzkový súbor
 • rubná doba prevádzkového súboru
 • obnovná doba prevádzkového súboru
 • spôsob obhospodarovania
 • lesná oblasť
 • pásmo ohrozenia imisiami
 • imisný typ
 • doba zabezpečenia
 
2. zisťované resp. vypočítané priamo pri opise porastu s využitím dostupných údajov z predchádzajúceho PSL a údajov lesnej hospodárskej evidencie.
 
3. údaje z lesníckeho mapovania, ktoré majú bezprostredný vplyv na navrhované hospodárske opatrenia: výmery (plochy) v každej samostatne opísanej JPRL (jednotka priestorového rozdelenia lesa), vrátane etáží s výnimkou porastových zvyškov.
 
4. údaje z iných zdrojov, ako napr. zóna rekreácie, zaradenie porastu do jednotlivých kategórií chránených území s príslušným stupňom ochrany prírody, ochranné pásmo vodných zdrojov, lesnícky obvod, výskumné a monitorovacie plochy popr. ďalšie potrebné údaje.
 
 
Údaje o poraste a drevine zisťované priamo v teréne
 
Jednotlivé údaje o poraste v teréne sa zisťujú na 6 – 12 stanovištiach systematicky rozmiestnených v JPRL rovnomerne v rovnakých odstupoch, aby dobre reprezentovali všetky základné stanovištné a porastové charakteristiky a ich premenlivosť po celej ploche porastu. V porastoch malých výmer, spravidla do 1 ha resp. do 0,3 ha sa počet stanovíšť môže v závislosti od diferencovanosti porastu znížiť na 1 – 6. Vzájomná vzdialenosť stanovíšť sa vypočíta na základe plochy porastu a počtu stanovíšť. Najčastejšie sa stanoviská rozmiestňujú v pravidelnej štvorcovej sieti.
 
Pri opise porastov sa priamo v teréne zisťujú nasledovné údaje:
 • tvar lesa
 • vek porastu
 • expozícia a sklon
 • nadmorská výška
 • zakmenenie
 • prirodzené zakmenenie porastu alebo jeho časti
 • zápoj
 • stupeň ohrozenia
 • zastúpenie drevín
 • stredná výška dreviny
 • stredná hrúbka dreviny
 • odhad objemu stredného kmeňa
 • zásoba kalamity
 • poškodenie imisiami
 • poškodenie pre sortimentáciu
 • poškodenie škodlivým činiteľom (druh, rozsah, intenzita)
 • korunovosť (pre určenie fenotypovej hodnoty dreviny)
 • kvalitatívne triedy
 • pôvod dreviny
 • terénny typ
 • približovacia vzdialenosť
 • percentuálny podiel z umelej obnovy
 • údaje charakterizujúce pôdu, prikrývku v poraste
 • údaje charakterizujúce vznik porastu, vekovú štruktúru, zmiešanie porastu
 • zápoj porastu, stav výchovy a rozpracovanosti porastu v obnove a iné údaje charakterizujúce stav porastu doplňujúce údaje o objektoch v poraste sa nachádzajúcich
 
Porastová mapa sa vyhotovuje spravidla v mierke 1 : 10 000 pre jednotku priestorového rozdelenia lesa, pre ktorú sa vyhotovuje PSL a oproti obrysovej mape obsahuje navyše označenie jednotiek priestorového rozdelenia lesa podľa vekových tried, etáží a ich zakmenenia, grafické zobrazenie hraníc kategórií lesa a ďalších skutočností súvisiacich s rozdelením, stavom a funkčným zameraním lesov.
 
Porastová mapa slúži najmä na základnú orientáciu pri hospodárskej činnosti v lesoch.
Ukážka porastovej mapy z LHC Harmanec, modrou čiarou vyznačený Chránený areál Krásno
Ukážka porastovej mapy z LHC Harmanec, modrou čiarou vyznačený Chránený areál Krásno