ForestPortal » Blog » Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín
+421 45 53 14 111

Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

Na stránku boli pridané nové termíny odborného vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

Viac informácii: https://www.forestportal.sk/les-pre-verejnost-2/dalsie-vzdelavanie/vzdelavanie-v-oblasti-pripravkov-na-ochranu-rastlin/

Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

Vzdelávanie v oblasti prípravkov
na ochranu rastlín

Podľa § 32 ods. 1 zákona NR SR č. 405/2011 o rastlinolekárskej  starostlivosti v zmysle ktorého každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, profesionálny používateľ, ktorým je fyzická  osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nadobudla príslušné vedomosti a poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany rastlín a bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane súkromných poradenských služieb, samostatne zárobkovo činných osôb a verejných poradenských služieb, obchodných zástupcov, výrobcov potravín a maloobchodníkov a distribútor, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Národné lesnícke centrum vo Zvolene na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR číslo 66/2012-100 zo dňa 16.01.2012 organizačne zabezpečuje odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou na 10 rokov po absolvovaní vzdelávacej aktivity a záverečného testu. Legislatívnym základom pre zabezpečenie systému odborného vzdelávania na ochranu rastlín v lesníctve na Slovensku je zákon NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a vyhláška MPRV SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

Cieľová skupina:

Vedúci pracovníci ako aj fyzické a právnické osoby, ktoré aplikujú prípravky na ochranu rastlín v lesníckej praxi.

  • Vedúci pracovníci v poľnohospodárskej a lesníckej praxi (modul 02)
  •  Aplikátori v lesníctve (modul 04)

Termíny:

8. február 2023
1. marec 2023

Organizačné pokyny a žiadosť o účasť na odbornom vzdelávaní

Rozsah: 8 hodín

Cena kurzu: 50 € bez DPH

DPH: 10 €

CENA S DPH: 60 €

Kontaktná osoba:      Ing. Katarína Bugalová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
045/5314 262
rls@nlcsk.org

Vydanie duplikátu osvedčenia resp. certifikátu

Vzdelavanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

open-book

Vzdelavanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

 

    • Pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárskej a lesníckej praxi (modul 02)
    • aplikátorov v lesníctve (modul 04)

Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, profesionálny používateľ , poradca, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nadobudla príslušné vedomosti a poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany rastlín a bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane súkromných poradenských služieb, samostatne zárobkovo činných osôb a verejných poradenských služieb, obchodných zástupcov, výrobcov potravín a maloobchodníkov a distribútor, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 32, ods. 1 Zákona NR SR č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti).

Národné lesnícke centrum so sídlom T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 66/2011-100 zo dňa 16.01.2012 organizačne zabezpečuje odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou na 10 rokov po absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity a záverečného testu. Legislatívnym základom pre zabezpečenie systému odborného vzdelávania na ochranu rastlín v lesníctve na Slovensku je zákon NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a vyhláška MPRV SR č.492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

Cieľ:

nadobudnúť a podľa potreby si doplniť a dlhodobo osvojiť vedomosti z oblasti prípravkov na ochranu rastlín tak, aby používateliapesticídov si boli plne vedomí možných rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie a aby poznali a bezpodmienečne realizovali vhodné opatrenia na čo najviac možné zníženie týchto rizík . Po úspešnom absolvovaní vzdelávacej aktivity získať celoštátne platné osvedčenie na dobu 10 rokov.

Cieľová skupina:

vedúci pracovníci ako aj fyzické a právnické osoby, ktoré aplikujú prípravky na ochranu rastlín v lesníckej praxi.

Rozsah:

8 hodín

Cena na osobu:

50,- € (základ dane), 10,- € (DPH 20 %), 60,- € (spolu s DPH)

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

Kontaktná osoba:

Ing. Rastislav Španka, odbor poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5314 286
spanka@nlcsk.org