+421 45 53 14 111
ochrana_3

Príklady projektov manažmentu území Natura 2000

Server European Commission http://ec.europa.eu ponúka na svojich stránkach vzorové príklady manažmentu rôznych typov biotopov zaradených do sústavy Natura 2000. Tieto príklady poskytujú zaujímavé námety pre ďalšie obhospodarovanie vyhlásených území a zároveň svojim spôsobom hovoria o „filozofii“ sústavy chránených území Natura 2000 viac ako zložité „oficiálne” výklady základných smerníc a ďalších dokumentov v slovenskom jazyku.  

Projekty na ochranu lesných biotopov 

 

Možnosti aktivít v prospech lesov sú takmer tak rozmanité ako samotné typy biotopov. Niektoré typy projektov sú zamerané na jednorázové rekonštrukčné akcie za účelom uvedenia lesov späť do ich pôvodného priaznivého stavu z hľadiska ochrany prírody. Ďalšie projekty majú za cieľ  vypracovať menežmentové plány v úzkej spolupráci s miestnymi zainteresovanými stranami a lesnými úradmi. Niektoré pokračujú v experimentovaní s inovatívnymi spôsobmi zosúlaďovania ochranárskych a ekonomických aktivít, ďalšie sa zameriavajú na otázky menežmentu divožijúcich organizmov, napr. vytváraním vhodných biotopov a koridorov pre lesné druhy ako sú napr. medveď či tetrov. 

Zdroj:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/forest_intro.html
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm