+421 45 53 14 111
ochrana_2

Vietor a sneh - najzávažnejšie abiotické škodlivé činitele (Bohdan Konôpka, Jozef Konôpka, 2009)

  • Náhodné ťažby v lesoch Slovenskej republiky dramaticky narastajú. Spôsobujú obrovské ekonomické straty, negatívne vplývajú na plnenie verejnoprospešných funkcií lesných ekosystémov, znemožňujú riadne obhospodarovanie lesných porastov. Tento fakt možno doložiť údajmi z lesníckej hospodárskej evidencie, ktorá ukazuje, že objem náhodných ťažieb od roku 1950 rástol exponenciálne (obrázok 1). Výnimkou bola len mimoriadne rozsiahla vetrová kalamita v polovici šesťdesiatych rokov. Dlhodobo je najzávažnejším škodlivým činiteľom vietor. Menej poškodzuje lesné porasty sneh a občasne námraza. Tieto tri škodlivé faktory sa v odbornej lesníckej literatúre označujú ako mechanicky pôsobiace abiotické činitele. Vo výskume sa im na Slovensku pozornosť venuje hlavne v ostatných približne štyridsiatich rokoch.

Obrázok 1. Vývoj objemu náhodných ťažieb na Slovensku v rokoch 1950-2008