+421 45 53 14 111
ochrana_2

Záver, Najnovšie práce v uvedenej problematike

Lesné hospodárstvo zabezpečuje plnenie funkcií lesov zámernými hospodárskymi opatreniami. Usmerňuje rastový proces lesných porastov tak, aby sa dosiahla kontinuita v plnení ich funkcií. Rušivé vplyvy, ktoré vyvolávajú disturbanciu lesa pôsobia negatívne, lebo narúšajú možnosť dosiahnutia hospodárskych cieľov, či kontinuitu funkčnej účinnosti lesa. Z prírodných faktorov je to najmä vietor, ktorý je najzávažnejším škodlivým činiteľom v lesoch Slovenska. V ostatných rokoch pripadá naň až 60 % z celkovej náhodnej ťažby dreva. Potom je to podkôrny hmyz, huby, imisie, sneh, iné škodlivé činitele a námraza. V dôsledku mechanicky pôsobiacich abiotických činiteľov (vetra, snehu a námrazy) sa v ostatných rokoch realizovali takmer 2/3 náhodnej ťažby na Slovensku. Ide teda o najzávažnejšiu skupinu škodlivých činiteľov. V dôsledku nich hynú lesné porasty pred dovŕšením ich rubnej zrelosti, zhoršujú sa fyzikálne vlastností dreva a výťažnosť v dôsledku rozštiepenia a zlomenia kmeňov. Dochádza k zraňovaniu susedných stromov a nárastov padajúcimi kmeňmi. Zvyšujú sa náklady na ťažbu a približovanie dreva. Stúpa nebezpečenstvo premnoženia podkôrneho a drevokazného hmyzu. Narastajú náklady na zalesňovanie, ochranu a ošetrovanie kultúr v dôsledku zaburinenia polomových plôch. Pri rozsiahlejších kalamitách je nutné prikročiť k predčasnej obnove lesných hospodárskych plánov, atď. Škody v dôsledku pôsobenia tohto činiteľa majú v porovnaní s minulosťou stúpajúcu tendenciu.
 

Foto 5. Vetrové kalamity vytvárajú vhodné podmienky pre premnoženie podkôrneho hmyzu.
Foto: Dr.Ing. Bohdan KONÔPKA

 
Z uvedených dôvodov je opodstatnená požiadavka, aby sa tejto problematike viac venovala lesnícka veda a výskum, ako aj lesná prevádzka. Ide však o problematiku veľmi zložitú, ktorej riešenie si vyžaduje medziodborový prístup, či zohľadnenie veľkého množstva vplyvov. Treba taktiež uviesť, že nie je v rukách lesného hospodára meniť vlastnosti mechanicky pôsobiacich abiotických faktorov, ktoré poškodzujú lesné porasty. Poznanie týchto vlastností je však dôležité pre realizáciu pestovno – ochranných opatrení, ktorými možno regulovať statickú stabilitu lesných porastov. A tu sú aj možnosti ako môžeme zlepšiť súčasnú sitáciu. Nemali by sme preto podľahnúť skepse, či fatálnej filozofii, že nemôžeme na zlepšenie súčasnej situácie nič robiť. Doterajšie anylýzy jednoznačne preukázali, že statická stabilita našich, najmä smrekových porastov je veľmi nízka. Ďalej, že sú tu reálne možnosti zvýšenia ich statickej stability. Poškodzovaniu lesných porastov mechanicky pôsobiacimi abiotickými činiteľmu absolútne nezabránime, ale môžeme jeho rozsah podtstatne znížiť. Záleží len na tom, s akou dôslednosťou sa budú realizovať známe pestovno – ochranné opatrenia na zvýšenie statickej stability lesných porastov.
 
Najnovšie práce v uvedenej problematike
 
Konôpka, B., 2007: Potenciálne riziká vplyvu klimatickej zmeny na les; hypotézy, výskum a perspektívy. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 53, č. 3, s. 201-213.
Konôpka, J., Konôpka, B., 2007: Vývoj náhodnej ťažby dreva na Slovensku a jej prognóza pre vietor, sneh a námrazu do roku 2025. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 53, č. 4, s. 273- 291.
Konôpka, J., Konôpka, B., Nikolov, Ch., 2007: Poškodenie lesných porastov snehom v závislosti od nadmorskej výšky v oblasti Oravy, Pohronia a Kysúc. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 53, č. 3, s. 173-190.
Konôpka, J. Konôpka, B., Nikolov, Ch., 2008: Analýza náhodnej ťažby dreva podľa škodlivých činiteľov a lesných oblastí. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 54, č. 2., s. 107- 126.
Konôpka, J., Konôpka, B., 2008: Koncept stratégie ochrany lesa proti hlavným druhom abiotických škodlivých činiteľov. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 54, č. 3, s. 193- 212.
Konôpka, J., Konôpka, B., Nikolov, Ch., 2008: Rozbor náhodných ťažieb dreva na Slovensku podľa škodlivých činiteľov a lesných vegetačných stupňov. Zprávy lesnického výzkumu, 53, č. 4, s. 308-317.
Konôpka, J., Konôpka, B., Nikolov, Ch., 2008: Snehové polomy v lesných porastoch na Slovensku. Analýza kalamity zo zimy 2005/2006. Lesnícke štúdie, č. 59, Národné lesnícke cetrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, 65 s.
Konôpka, J., Konôpka, B., Raši, R., Nikolov, Ch., 2008: Nebezpečné smery vetra na Slovensku. Lesnícke štúdie, č. 60, Národné lesnícke cetrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, 81 s.
 

Foto: Dr.Ing. Bohdan KONÔPKA